Vakıf Senedi

CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI RESMİ SENEDİ

KURULUŞ VE İSİM

MADDE 1 – ‘Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı’ kısacası ‘CEM’ adını taşıyan vakıf, Türk Medeni Kanunu’nun 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı kanunla değişik 73-81. Maddeleri uyarınca ve gelirlerinin tamamını kuruluş amaçlarına uygun olarak harcamak üzere Ek-1’de isimleri yazılı kurucularla kurulmuş olup tüzel kişiliğe sahiptir.

İş bu resmi senette vakfın uzun adı yerine kısaca vakıf denilecektir. 

VAKFIN MERKEZİ

MADDE II – Vakfın merkezi İstanbul ili ‘Halaskar gazi Cad. No: 309 (Hüseyin Hilmi Paşa İş hanı) Şişli - İSTANBUL’ adresindedir.

Yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN AMACI

MADDE III – Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması, ülkemiz kültür hayatının uluslar arası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda seminer, brifing, konferans, tartışma, sohbet toplantıları, araştırmalar, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, hiç bir din, dil, cins, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın yetenekli fakat maddi imkandan yoksun öğrencilere her türlü eğitim, öğretim ve barınma olanakları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri

Vakfın, kuruluşunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur;

a-Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması ve kültür hayatımızın geliştirilmesi için dergi, kitap, broşür ve gazete çıkartmak. Bu amaca uygun olarak seminerler, konferanslar, sohbet toplantıları, tartışmalar, geceler ve benzer sosyal organizasyonlar düzenlemek.

b-Vakfın amaçlarına uygun olarak kültürel konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve enstitüler kurmak.

c-Bu konudaki fikir ve sanat eserleri sahipleriyle bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve onları teşvik etmek.

d-Kültürlerle yakın ilişkisi ve yaygınlığı nedeni ile kitle haberleşme araçlarının en önemlileri olan sinema, video, müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.

e-Sinema, tiyatro, müzik, halk oyunları ve edebiyat sahalarında gösterilen çalışmalara destek olmak.

f-Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser ve anıtları restore etmek, edenlere destek olmak veya o kültürü yaratanları araştırmak, araştırmaları teşvik etmek ve abideleştirmektir.

g-Mümkün olan en kısa zamanda yurt ve okul açılması için bütün imkanları sarf ederek belediyelerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yada özel şahıs ve firmalardan arsa ve bina yardımı sağlamak.

      h-Kurulan okul ve açılan kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak.

i-Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültürel alış veriş yapmak, vakfın

amacına uygun olarak şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Vakfın gücü yeterli hale getirildiği, yönetim kurulu ve genel kurulca tasvip olunduğu taktirde özel yüksek okul, üniversite, sağlık evi ve hastane açmak. Amacını gerçekleştirmek için (ilgili kurumdan gerektiğinde izin almak kaydıyla) yurt içi ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek, yetenekli ama maddi imkandan yoksun olan öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burs vermek.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE IV – Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden  müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarf’a vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü  veya kar hisselerini sarfa.

            Gayrimenkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya,

            Mevcut veya vücut bulunacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule,

            Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine,

            Amacına uygun şartlı bağışları kabule,

            Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bir cümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.  

VAKFIN  MAL VARLIĞI

MADDE V – Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000 TL. (Beş yüz milyon)’dır.

            Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE VI –

a-Resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, ayni ve nakdi menkul ve gayrimenkul bağışlar.

 

b-Vakıf yararına düzenlenecek balo, konser ve her türlü sosyal organizasyonların gelirleri.

c-Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralanmasında ve satışlarında veya mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE VII – Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi, idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

            Vakıf kurulacak Eğitim Tesislerinde en az yüzde on kapasite yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinden ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde onu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFI ORGANLARI

MADDE VIII –

1)Genel Kurul

2)Vakıf Başkanı

      3)Yönetim Kurulu

      4)Genel Müdür

      5)Denetim Kurulu

      6)Divan Kurulu’ndan oluşur.

 

VAKIF GENEL KURULU

MADDE IX – Vakıf senedi ekinde adı soyadı ve unvanı bulunan kurucu üyelerle vakfın kuruluşundan sonra vakfa önemli bir miktarda bağışta bulunanlar ve vakfın amaçlarının gerçekleşmesi için hizmeti geçen kişilerden; yönetim kurulunun teklifi üzerine vakıf başkanının onayladığı, genel kurul kararı ile seçilen üyelerden oluşur. Tüzel kişiler genel kurulda mümessilleri tarafından temsil olunurlar.

            Kurucu üyeler halef tayin etme hakkına sahiptirler. Bu üyeler ölümleri halinde yerlerine geçmesini istedikleri iki kişinin isimlerini kapalı ve mühürlü zarf içinde yönetim kurulu başkanlığına verirler. Kurucu üyenin ölümü halinde genel kurul iki kişiden birini ilk seçimde ölenin yerine genel kurul üyeliğine seçer.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE X – Genel kurul vakfın en yüksek danışma ve karar organıdır.

      1)   Vakıf başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri ve yedeklerini üç yıl süre için seçer.

2)Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçe ile faaliyet raporunu inceler ve onaylar

3)Denetçi raporlarını inceler. Yönetim kurulu üyeleriyle denetçileri ibra eder.

4)Yönetim kurulu tarafından arz edilen konuları görüşüp karara bağlar ve yönetim kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ana ilke esaslarını belirler.

5)Vakıf resmi senedinde yapılması ön görülen değişikliklerle vakıf amacının kapsamı içindeki her konuyu yönetim kurulunun tespit ettiği gündem dahilinde tartışıp sonuca bağlar.

6)Vakıf senedinin her türlü yorumundan veya uygulamasından doğacak ihtilaflar nihai olarak genel kurul tarafından bir kararla sonuca bağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE XI – Genel kurul her yıl Mart ayında olağan veya yönetim kurulunun daveti üzerine gerekli hallerde olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

      1)Toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi vakıf merkezinin bulunduğu şehirdeki bir günlük gazete ile toplantıdan 15 gün önce üyelere duyurulur.

2)İlk toplantıda üyelerin yarısından fazlası hazır olmazsa yedi gün içinde aynı yer ve saatte ikinci toplantı yapılır. Bu husus gazete ilanında belirtilir. İkinci toplantıda nisap aranmaz, katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

3)Genel kurul toplantısına açılışta yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Gündemin ilk maddesi olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki divan katibi seçilir. Toplantıyı bu divan yönetir. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan vekili tarafından temsil olunabilir. Aynı kişi birden fazla kişinin vekili olamaz. Genel Kurul üyeleri bu şekilde vekalet alamazlar.

4)Resmi senette değişiklik yapılabilmesi için genel kurul üyelerinin 2/3’ü değişiklik önerisini kabul etmeleri gerekir.

VAKIF BAŞKANI

MADDE XII – Kurucular arasından 3 yıl süre ile seçilir. Yönetim kuruluna başkanlık eder. Vakfı temsil eder. İlk üç yılda vakfa üye olmak isteyenlere kurucu üye sıfatını verebilir.

VAKIF YÖNETİM KURULU

MADDE XIII – Vakfın yönetim kurulu, kurucular arasından seçilerek on dört kişiden oluşur. Kurucular arasında yer  alan tüzel kişiliğe haiz kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri de yönetim kuruluna üye seçilebilirler.

Vakıf yönetim kurulu; Vakıf başkanının bulunmadığı hallerde, yönetim kuruluna başkanlık yapmak üzere bir kişiyi başkan yardımcısı olarak seçer.

Yönetim kurulu üyeleri üç sene için seçilirler. Yönetim kurulunun toplantı karar nisabı ekseriyettir. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim kurulu başkan ve üyelikleri ancak ölüm, temyiz kudretinin devamlı olarak kaybedilmesi ve istifa halinde veya genel kurulun 2/3’ünün çoğunluğu ile yapılan toplantıda hakkındaki herhangi bir iddia veya kanaat nedeniyle üyeliğinin iptaline karar verilmesi halinde son bulur. Bu şekilde görevine son verilenlerin yerine, aynı organ tarafından yenileri seçilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE XIV – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri almak.

b)Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek.

c)Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek suretle iktisap olunan envalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

d)Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için, vakıf mal varlığını nasıl, ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayri menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri menkuller için tapu

dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

e)Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek.

f)Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvellerini ve faaliyet raporlarını hazırlamak

g)Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak.

h)Genel kurula hesap vermek.

i)Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp genel kurula sunmak.

j)Genel kurulun karar ve temennilerinden mümkün olanlarını yerine getirmek.

k)Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini, görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimi tüzükle belirlenen divan kurulu üyeliğine seçilerek olanları genel kurul üyeliğine teklif etmektir. Yönetim kurulu bu gibilere madalya ve belgede verebilir.

l)Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

m)Açılacak şube birimlerinin teşkili, çalışması, sorumlulukları ile ilgili diğer hususları düzenleyen yönergeler yapmaktır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE XV –

1)Yönetim kurulu en az ayda bir kere ve ayın son haftasında toplanır.

2)Toplantı gündemi genel müdür tarafından hazırlanır ve vakıf başkanınca onaylanır.

      3)Tespit edilen gündem en az üç gün önce yönetim kurulu üyelerine ulaştırılır.

      4)Yönetim kurulu ekseriyetle toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

5)Makul mazereti olmaksızın ard arda üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmış sayılmasına karar verilir. Yerine aynı usulle ve aynı vasıfta bir başkası yönetim kuruluna seçilir.

6)Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ücret almazlar. Sadece yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

VAKIF GENEL MÜDÜRÜ

MADDE XVI – Vakıf genel müdürü, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim kurulu üyeleri arasından seçildiği  taktirde yönetim kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf genel müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ile genel müdürlük ve teşkilatı ve teşkilatta yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti yönetim kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirtilir. Vakıf genel müdürlüğü; vakfa ait tüm idari ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim kurulunun taktir edeceği yetkiler çerçevesinde verilen görevleri yapar, alacağı kararları uygular. Yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş ve kanaatlerini açıklar. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

DENETİM KURULU

MADDE XVII – Denetim kurulu, genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu kurucular kurulunun içinden veya dışardan üç yıl için seçeceği üç kişiden oluşur ayrıca üç yedek denetçi seçilir.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçi alınır. Denetim kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve

belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor genel kurul toplantısından en geç 15 gün önce genel kurul üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

Denetim kurulu başkan ve üyeleri ücret almaz, yaptıkları zaruri masraflar kendilerine ödenir.

DİVAN KURULU

MADDE XVIII – Toplumca değerleri ve ağırlıkları bilinen, yönetim kurulunca isimleri genel kurula sunulup görev ve sorumlulukları ile hakları ve işleyiş biçimleri bir tüzükle kabul edilen bilge kişilerden oluşur.

VEKİL TAYİNİ

MADDE XIX – Yönetim kurulu gerektiğinde Vakfa ait bir veya bir çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini, birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

DENETİM ORGANI

MADDE XX – Vakıf devlet adına Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün teftiş ve murakabesine tabiidir.

HESAP DÖNEMİ

MADDE XXI – Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

İMZA YETKİSİ

MADDE XXII – Bankalarda hesap açma ve kapamada, para çekmede ve vakfı borç altına sokacak konularda aşağıda gösterilen imzalardan ikisinin bulunması şarttır.

      a)Yönetim kurulu başkanı,

b)Yetkili yönetim kurulu üyesi,

c)Genel Müdür.

Bunun dışındaki işlerde XVI. Maddede sayılan konularla ilgili olarak genel müdür, vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Yönetim kurulu onayı sonradan alınmak üzere, yönetim kurulunca önceden belirlenen limit dahilinde harcama yetkisine genel müdür sahiptir. Limiti aşan harcamalarla dış ülkelere döviz transferlerini gerektirecek işlemler için yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile yapacağı toplantı da üye sayısının 2/3’ünün oy çokluğu ile alacağı kararlar uygulanır.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE XXIII – Herhangi bir sebeple vakıf amacını tahakkuk ettiremez hale geldiğinde, vakfın tüm mal varlığı tasavvuf kültürünü araştıran ve geliştiren resmi bir kuruluşa intikal

 eder. Vakfın hukuki kişiliğinin sona ermesi ve mal varlığının devri ile ilgili teklif yönetim kurulu tarafından yapılır, genel kurulca kabul edilir.

TESCİL

MADDE XXIV – Vakıf yasaya uygun olarak yapılacak tescil ile tüzel kişilik kazanır. Bu vasfı kazanması ile birlikte de vakıf senedi yürürlüğe girer.

VAKIF ORGANLARINDAKİ GÖREVLİLERİN VAKIFLA TİCARİ İLİŞKİ KURAMAYACAKLARI

MADDE XXV – Vakfın organlarında görev almış genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri, denetçileri, genel müdürlük teşkilatındaki görevlilerin gerek şahısları gerekse sahibi veya mensubu oldukları kuruluşları vakıfla direk olarak ticari ilişki kuramazlar, ihalelere giremezler. Aksi varit olduğu taktirde icap ederse genel kurul olağanüstü toplantıya davet edilerek bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları sağlanır.