Amaç ve Faaliyetlerimiz

VAKFIN AMACI

Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, ortaya çıkartılması, geliştirilmesi ve korunması, ülkemiz kültür hayatının uluslar arası kültür değerlerine katkıda bulunması amacı doğrultusunda seminer, brifing, konferans, tartışma, sohbet toplantıları, araştırmalar, kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunmak, aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak, hiç bir din, dil, cins, renk ve ırk ayrımı yapmaksızın yetenekli fakat maddi imkandan yoksun öğrencilere her türlü eğitim, öğretim ve barınma olanakları ile çağdaş bir toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak amacıyla birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakfın, kuruluşunda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için şu faaliyetlerde bulunur;

a- Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması ve kültür hayatımızın geliştirilmesi için dergi, kitap, broşür ve gazete çıkartmak. Bu amaca uygun olarak seminerler, konferanslar, sohbet toplantıları, tartışmalar, geceler ve benzer sosyal organizasyonlar düzenlemek.

b- Vakfın amaçlarına uygun olarak kültürel konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak ve enstitüler kurmak.

c- Bu konudaki fikir ve sanat eserleri sahipleriyle bunları üretenlere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak ve onları teşvik etmek.

d- Kültürlerle yakın ilişkisi ve yaygınlığı nedeni ile kitle haberleşme araçlarının en önemlileri olan sinema, video, müzik eserlerinin eğitici, öğretici, kültür yayıcı ve aktarıcı fonksiyonlarına işlerlik kazandırmak.

e- Sinema, tiyatro, müzik, halk oyunları ve edebiyat sahalarında gösterilen çalışmalara destek olmak.

f- Kültür mirasımızı oluşturan tarihi eser ve anıtları restore etmek, edenlere destek olmak veya o kültürü yaratanları araştırmak, araştırmaları teşvik etmek ve abideleştirmektir.

g- Mümkün olan en kısa zamanda yurt ve okul açılması için bütün imkanları sarf ederek belediyelerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yada özel şahıs ve firmalardan arsa ve bina yardımı sağlamak.

h- Kurulan okul ve açılan kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak.

i- Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, kültürel alış veriş yapmak, vakfın

amacına uygun olarak şirketler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Vakfın gücü yeterli hale getirildiği, yönetim kurulu ve genel kurulca tasvip olunduğu taktirde özel yüksek okul, üniversite, sağlık evi ve hastane açmak. Amacını gerçekleştirmek için (ilgili kurumdan gerektiğinde izin almak kaydıyla) yurt içi ve yurt dışından bağış ve kredi temin etmek, yetenekli ama maddi imkândan yoksun olan öğrencilere yurt içi ve yurt dışı burs vermek.