Genel Merkezde Yapılan Şubeler Toplantısı Sonuç Bildirgesi

10.06.2017

CEM VAKFI ŞUBELER ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

10.06.2017 tarihinde Cem Vakfı Genel Merkezinde yapılan şubeler çalıştayı, şube başkanlarımız ve hizmet eden dedelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yüze yakın kişinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayın divan başkanlığına oy birliği ile Av. Nimet Karabulut seçilirken Katip üyeleri olarak Mansur kılıç ve Mahir Dilekçi seçilmiştir. Cem Vakfı Genel Müdürü Sayın Hıdır Akbayır’ın ve ardından sırası ile şubelerden sorumlu başkan yardımcısı Sayın Mehmet Şahin; Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığını temsilen Etem Uğurlu ve Gazi Karababa dedeler açılış konuşmaları yapmışlardır.

Toplantının Amacı:

 1. Cem Vakfına bağlı şubelerin sorunların, şube başkanlarınca dinlenmesi, çözüm önerilerinin tespit edilmesi ve bu tespitleri hayata geçirmek üzere çalışmaların başlatılması.
 2.  İnanç önderi dedeler ve şube yöneticileri arasındaki problemlerin tespit edilerek görev ve yetki alanlarının belirlenmesi. Bu alanın sınırları şöyle çizilmiştir;
 1. Yöneticiler; Cemevinin idari konularında, inşaat konularında, yerel yönetim ve resmi kurumlarla iletişim konusunda, cemevinde düzenlenecek etkinliklerin yerine getirilmesi ile sorumludur.
 2. İnanç Önderi Dedeler ve Babalar; Cemevine gelen insanlara Hak-Muhammed-Ali yolunu öğretmek, taliplerin inançsal taleplerini yerine getirmek,  cem ibadeti ve nikâh erkânını ayrıca lokma hizmetlerini yerine getirir.
 3. Dedenin inisiyatifi durumunda cenaze hizmetlerini ve Kur’an okumayı hocalar yapabilir. Eğer talipler bu hizmeti dededen talep ederse dede cenaze hizmetini yerine getirir.
 4. Yapılacak etkinliklerde yöneticiler ve dedeler istişare halinde olmalıdır.
 5. İdari bölüm yöneticiden sorumludur. Yöneticiler inançla ilgili konularda karar alma yetkisine sahip değildir.
 6. İnanç boyutu dededen sorumludur. Dedeler yönetimsel anlamda karar alma yetkisine sahip değildir.
 1.  Şubeler arası diyoloğun geliştirilmesi, var olan kopuklukların giderilmesi.
 2. Şubelerin yapmak istedikleri organizasyonlarla ve mali işlerle ilgili işlemleri önceden Cem Vakfı Genel Merkezine bildirilmesi ve “Merkez” tarafından uygun görüldüğü takdirde şubeler ortak organizasyonda bulunmak istedikleri kurum ve kuruluşlarla beraber hareket edebilmeleri hususunun görüşülmesi.
 3. Aleviler üzerinde uygulanan asimilasyon çalışmalarının önlenmesi için Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığının almış olduğu kararların duyurulması. Bu kararlar;

a.        Alevi bireyler Aleviliği doğru öğrenmelidir ve Aleviliği öğreneceği doğru kaynaklara ulaşmalıdır. Cemevlerinde satışa sunulan kitaplar dedelerin ve bilirkişilerin oluşturduğu kuruldan geçerek satışa sunulması gerekir.

b.        Haftalık cem ibadetlerine mutlaka katılmaya çalışmalıdır. Bu noktada özellikle tahsilli, tatlı dilli genç dedelerimizin ve olgunluk çağına ulaşmış pir – i fani inanç önderlerimizin sohbetlerinden istifade edilmelidir.

c.        Çocuklarımız mutlaka cem evlerimize götürülmelidir. Hafta sonları ve yaz tatillerinde cemevlerinde çocuklara yönelik Alevilik kursları düzenlenmelidir.

d.       Çocuklarımıza mutlaka saz / bağlama çalmayı öğretmeliyiz. Her Alevinin evinde saz olmalıdır. Her evladımız semah dönmeyi bilmelidir.

e.        Çocuklarımız gerici cemaat ve tarikatların okullarından, yurtlarından, derneklerinden uzak tutulmalıdır. Camilere ve Kur’an Kurslarına asla gönderilmemeli, Kur’an öğrenilecekse cem evinde Alevi öğreticiler tarafından öğretilmelidir.

f.        Alevi köylerine yapılan camiler cem evlerine çevrilmelidir.

g.       Cenazelerimiz cem evlerinden kaldırılmalı ve cenaze erkânı kesinlikle Alevi hocalar tarafından yapılmalıdır.

h.        Evlenen gençlerimiz musahip tutmaya çalışmalıdır.

i.          Sünni ve Şii hocaların tatlı diline, bol hediyelerine kanılmaması gerektiği her vesileyle izah edilmelidir.

j.         İbadetimizin cem, ibadethanemizin cemevi olduğu, orucumuzun Muharrem ve Hızır olduğu iyice belletilmelidir.

k.       Çocuklarımız Aleviliği güçlü bir şekilde savunabilecek düzeyde donanımlı olarak yetiştirilmeli, diğer insanlara da Alevilik inanç ve öğretisi ulaştırılmalıdır.

l.          Her Alevi kendi ocağını ve pirini öğrenmelidir.

m.     Çocuklarımız Alevi ziyaret yerlerine mutlaka götürülmeli, Alevi törenlerine katılmaları sağlanmalıdır.

n.       Alevi basın yayın organları takip edilmelidir.

o.       Alevilere yönelik ayrımcılığa karşı hangi inançtan olursa olsun bütün demokrat çevrelerle işbirliği içinde olunmalı, demokratik hareketler desteklenmelidir.

p.       Cumhuriyet ve Atatürk idealine sahip çıkılmalıdır.

 1. Cem ibadetlerinin “Merkez ve Merkeze” bağlı şubelerde aynı biçimde yürütülmesi.
 2.  Din ve vicdan hürriyeti hususunda “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairenin” vermiş olduğu kararlar neticesinde ve T.C Yargıtay Üçüncü Dairenin vermiş olduğu kararlar neticesinde kazanılan hakların yürürlüğe girmesi hususunda Cem Vakfının bütün şubeleri ile birlikte bu kararların takipçisi olması amacıyla toplanılmıştır.

Dinlenilen şube başkanları ve inanç önderlerinin talep ve önerileri dinlenilerek gerekli notlar alınmış bu taleplerin yerine getirilmesi noktasında Cem Vakfı Genel Merkezi ve Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanlığı olarak gerekli hassasiyet gösterilecektir.